Bielsk Podlaski

Cerkiew wojskowa

BIELSK PODLASKI 7

Ikonostas w cerkwi wojskowej